Algemene voorwaarden Zinger Telecom

Artikel 1. Begripsbepalingen
De begrippen die in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter worden gebruikt, hebben de hiernavolgende betekenis:
- Dienst(en): een door Zinger aangeboden dan wel geleverde dienst op het gebied van telecommunicatie;
- Product(en): een door Zinger aangeboden en/of te leveren product op het gebied van telecommunicatie;
- Klant: een bestaande dan wel potentieel nieuwe klant van Zinger;
- Zinger: Zinger Telecom BV;
- Partijen: Zinger en de Klant gezamenlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden
2.1      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (wijzigingen in de) overeenkomsten welke Zinger met de Klant is aangegaan , inclusief de uitvoering van de desbetreffende overeenkomsten, alsmede op daarmee verband houdende aanbiedingen, offertes, onderhandelingen en orderbevestigingen.
2.2      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) Klant gehanteerde algemene voorwaarden.
2.3      De Algemene Voorwaarden kunnen door Zinger te allen tijde elektronisch door publicatie op haar website en email communicatie of schriftelijk worden gewijzigd. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. De
wijzigingen treden in werking op de door Zinger te noemen datum met inachtneming van een aankondigingsperiode van 1
maand.
2.4      Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Zinger nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) aanbieden, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde
bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5      Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Klant slechts dan een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Zinger schriftelijk akkoord zijn bevonden.
2.6      Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn deze Algemene Voorwaarden tevens van toepassing op eventueel in de toekomst tussen Zinger en de Klant nieuw te sluiten overeenkomsten.
2.7      Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere rechtsbetrekking tussen Zinger en de Klant, conform bepaling 2.1. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of Bijlagen (bij de Overeenkomst), geldt de volgende rangorde:
1) de Overeenkomst;
2) de Bijlagen;
3) de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
3.1      Alle aanbiedingen en/of offertes van Zinger zijn vrijblijvend.
3.2      Zinger is pas gebonden indien en zodra zij de opdracht, order of aanvraag betreffende het leveren van een Dienst en/of Product(en) schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering ervan is begonnen. Zinger behoudt zich het recht voor om de opdracht, order of aanvraag betreffende het leveren van een Dienst en/of Product(en) te weigeren. Zinger is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige kosten, directe of indirecte schade die uit een dergelijke weigering voortvloeien.
3.3      Onjuistheden in de orderbevestiging van Zinger dienen binnen vijf (5) werkdagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan Zinger te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de afspraken tussen Partijen juist en volledig weer te geven en de Klant daaraan gebonden is.
3.4      Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Zinger alleen indien Zinger dit nadien schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 4. Aanduidingen, informatie, capaciteit
4.1      Alle opgaven door Zinger van capaciteit, kwaliteit, prestaties en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar Diensten en/of Producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan, gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend. Zinger verleent ter zake geen garantie. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Zinger, is Zinger niet aansprakelijk. De Klant vrijwaart Zinger tegen alle aanspraken van derden ter zake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Zinger.
4.2      Zinger is niet gebonden door beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal en op haar website weergegeven informatie en aanbiedingen.
4.3      Zinger behoudt zich het recht voor om technische eigenschappen van haar Diensten en/of Producten te wijzigen onder de voorwaarde dat er dientengevolge geen kwaliteitsverlies voor de Klant zal zijn.

Artikel 5. Prijzen
5.1      Door Zinger opgegeven en met Zinger overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, voorrijkosten, verzendkosten, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de Diensten en/of Producten.
5.2      Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is Zinger gerechtigd de prijzen voor haar Diensten en/of Producten dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 6. Levertijd en aflevering
6.1      Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van de levertijd verplicht Zinger niet tot schadevergoeding en geeft de Klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De Klant is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover Zinger niet binnen een door de Klant gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. Zinger is in dat geval geen schadevergoeding aan de Klant verschuldigd.
6.2      De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Zinger benodigde materialen en/of Producten. Indien ten gevolge van een wijziging van de werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van de door Zinger benodigde materialen en/of Producten vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig uitgesteld.
6.3      Zinger is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.
6.4      Bruikleenproducten blijven te allen tijde eigendom van Zinger. De Klant is niet gerechtigd een bruikleenproduct te verkopen, verpanden, verhuren of op enige wijze aan een derde ter beschikking te stellen. In geval van schending van deze verbintenis door (personeel van) de Klant verbeurt de Klant ten opzichte en ten behoeve van Zinger een aan Zinger toekomende boete van Euro 1.000,-- per overtreding, onverminderd het recht van Zinger op vergoeding van de door de overtreding veroorzaakte schade en onverminderd het recht van Zinger om nakoming van deze overeenkomst te vorderen.

Artikel 7. Overmacht
7.1      Onder overmacht wordt verstaan: feiten en omstandigheden die de (ongestoorde) nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Zinger zijn toe te rekenen of binnen de risicosfeer van Zinger vallen. Hieronder vallen onder meer atmosferische storingen, onderhoud, tijdelijke beperkingen en/of storingen aan het communicatienetwerk en/of netwerkfaciliteiten of onjuiste of gestoorde overbrengingen dan wel slechte kwaliteit van het communicatienetwerk en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Zinger afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van diensten en/of producten door derden die door Zinger zijn ingeschakeld.
7.2      Indien Zinger door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
7.3      Indien sprake is van een overmacht situatie is Zinger bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmacht situatie langer dan vier (4) weken duurt, dan is ook de Klant bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
7.4      Indien Zinger bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8. Garantie, gebreken, reclame
8.1      Zinger staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Diensten en/of Producten in overeenstemming met hetgeen de Klant krachtens de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Zinger geleverde Diensten en/of Producten dan zal Zinger de betrokken Diensten en/of Producten opnieuw leveren of een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Zinger.
8.2      Indien zich gebreken voordoen in de door Zinger geleverde Producten als gevolg van productie- en/of materiaalfouten en zulks doet zich voor binnen de door de leverancier opgegeven garantietermijn, dan zal Zinger deze gebreken (laten) herstellen of het betreffende Product vervangen, een en ander ter keuze en uitsluitend te beoordeling van Zinger.
 8.3     Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden of (mede) het gevolg zijn van:
            - het door de Klant niet in acht nemen van aanwijzingen en voorschriften;
            - ander gebruik dan het normaal voorziene gebruik;
            - onoordeelkundig bewaren of gebruik door de Klant;
            - het gebruik van Producten in een andere dan de originele staat.
8.4      De Klant dient de geleverde Producten direct na ontvangst nauwkeurig te keuren, bij gebreke waarvan ieder recht op reclame en/of vervanging vervalt. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde Producten dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel aflever bon te worden afgetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel aflever bon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de Klant opleveren.
8.5      De Klant dient binnen zeven (7) dagen nadat een gebrek zich na levering voordoet schriftelijk bij Zinger te reclameren. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak van de Klant op Zinger.
8.6      Indien de Klant reclameert is hij verplicht Zinger in de gelegenheid te stellen de Producten te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Klant is verplicht om de Producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Zinger te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.
8.7      Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde Producten geven de Klant geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde Producten.
8.8      De Klant dient eventuele onjuistheden in facturen van Zinger binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Zinger mede te delen, bij gebreke waarvan de Klant geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
8.9      Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.
8.10     Na constatering van een tekortkoming in een Product is de Klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.
8.11     Deze garantiebepalingen gelden onverminderd de rechten die de Klant op grond van de wet heeft en waarvan niet mag worden afgeweken.

Artikel 9. Betaling, eigendomsvoorbehoud
9.1      Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, is de betalingstermijn van door Zinger verzonden facturen 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.
9.2      Wanneer de voornoemde betalingstermijn wordt overschreden, is Zinger gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
9.3      Indien na aanmaning betaling achterwege blijft, is de Klant buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 100,-.Indien Zinger kan aantonen in werkelijkheid (en redelijkerwijs noodzakelijk) hogere kosten te hebben moeten maken dan hiervoor aangegeven, komen deze hogere kosten voor vergoeding in aanmerking.
9.4      Zinger is bevoegd de werkzaamheden en/of levering van Diensten en/of Producten op te schorten indien ondanks sommatie betaling van een factuur uitblijft.
9.5      Als moment van betaling geldt het moment dat de betaling door Zinger is ontvangen.
9.6.1    Bij Diensten voortvloeiend uit een overeenkomst voor onbepaalde tijd factureert Zinger de Klant op maandelijkse basis, tijdens de eerste week volgend op de maand waarin de Diensten zijn geleverd, voor het totaal door Zinger aan de Klant geleverde Diensten.
9.6.2    In geval van Diensten voortvloeiende uit een overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt, tenzij anders overeengekomen, het door Zinger aan de Klant gefactureerde middels automatische incasso geïncasseerd, uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum.
9.6.3    Indien de in artikel 9.6.2 genoemde automatische incasso door Zinger bij de Klant niet mogelijk blijkt en/of een eerdere betaling wordt gestorneerd, is de Klant in verzuim. Zinger zal de Klant hiervan middels schriftelijke ingebrekestelling terstond berichten. Alsdan zal, ingaande de betalingsvervaldatum van de in geding zijnde factuur, de Klant onvoorwaardelijk de wettelijke (handels)rente over het op dat moment openstaande factuurbedrag aan Zinger verschuldigd zijn.
9.6.4    Indien het door de Klant aan Zinger totaal verschuldigde bedrag niet binnen zeven (7) dagen na de in artikel 9.6.3 genoemde ingebrekestelling volledig op de bankrekening van Zinger is bijgeschreven, dan geldt het bepaalde in artikel 9.2 e.v. van deze Algemene Voorwaarden.
9.7      Eventuele gerechtelijke kosten en enige andere directe en/of indirecte schade voorvloeiende uit een tekortkoming in de nakoming van een betalingsverplichting van de Klant aan Zinger komen volledig voor rekening en risico van de Klant.
9.8      Betaling door de Klant dient plaats te vinden zonder korting, opschorting of verrekening.
9.9      De door de Klant gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens tot voldoening van de openstaande facturen vanaf de oudste factuurdatum. 
9.10.1   Het in het kader van de Overeenkomst door Zinger geleverde blijft eigendom van Zinger totdat de Klant alle verplichtingen uit de met Zinger gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
9.10.2   Het door Zinger geleverde, dat ingevolge artikel 9.10.1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
9.10.3   De Klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
9.10.4   De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem/haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Zinger veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Zinger daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
9.10.5   De Klant verplicht zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Zinger ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Zinger gerechtigd tot deze penningen.

Artikel 10. Contractovername
10.1     De rechten en plichten uit een tussen Zinger en de Klant gesloten overeenkomst mogen door de Klant niet aan een derde worden overgedragen, tenzij hier vooraf schriftelijke toestemming van Zinger wordt verkregen.
10.2     De Klant verleent Zinger op voorhand toestemming om de rechten en plichten die voor haar uit de overeenkomst vloeien aan een derde over te dragen.

Artikel 11. Annulering
11.      De Klant kan een verstrekte order niet annuleren. Indien de Klant een verstrekte order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Zinger en de winstderving van Zinger, te vermeerderen met BTW, aan Zinger te vergoeden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1     De aansprakelijkheid van Zinger is, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Zinger in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
12.2     Indien de verzekeraar in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Zinger aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Zinger beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de
opdracht waarop de aansprakelijkstelling betrekking heeft.
12.3     In afwijking van hetgeen hierboven in artikel 12.2. is bepaald, wordt bij een opdracht met een looptijd van langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
12.4     De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Zinger of haar ondergeschikten.
12.5     Zinger is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
12.6     Aansprakelijkheid van Zinger wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Zinger onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Klant Zinger een redelijke termijn geeft om alsnog haar verplichtingen na te komen, en Zinger ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Zinger in staat is adequaat te reageren.
12.7     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één (1) week na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Zinger meldt.
12.8     De Klant vrijwaart Zinger tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Zinger zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door de Klant van de Dienst en/of Product is gemaakt of voor zover deze aanspraak gegrond is op de communicatie door de Klant met behulp van de Dienst en/of Product.
12.9     De Klant vrijwaart Zinger voor alle vorderingen van aansprakelijkheid, schade, kosten en onkosten, waaronder kosten in rechte, voortvloeiende uit enige schending van de Algemene Voorwaarden door de Klant.
12.10    De Klant vrijwaart Zinger voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik door de Klant van niet door Zinger geleverde materialen, apparatuur of door aanpassingen in de door Zinger geleverde Producten door of namens de Klant.
12.11.   Zinger is nimmer aansprakelijk als naar aanleiding van een bevel op wettelijke of gerechtelijke basis gegevens van de Klant aan daartoe gerechtigde derden moeten worden verstrekt.

Artikel 13. Vertegenwoordiging
13      Indien de Klant namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Zinger aansprakelijk als ware hij zelf de Klant.

Artikel 14. Gebruik van gegevens
14.1     Zinger zal de verkregen vertrouwelijke bedrijf- en/of persoonsgegevens van de Klant slechts in het kader van haar bedrijfsvoering of met het doel van registratie en facturering verwerken en gebruiken.
14.2     De Klant gaat ermee akkoord dat de in zijn aanvraag vermelde gegevens alsmede de verbindingsgegevens (o.a. gebelde nummer, begin/einde verbinding, datum en tijdstip) door Zinger worden geregistreerd, verwerkt en gebruikt conform het in artikel 14.1 gestelde.
14.3     De Klant gaat ermee akkoord dat zijn gegevens worden verstrekt aan de persoon of het bedrijf die c.q. dat door Zinger is belast met het innen van uitstaande vorderingen van Zinger op de Klant.
14.4     Zinger verstrekt de gegevens van de Klant aan haar leveranciers in verband met het aanvragen, toekennen, leveren en factureren van Diensten en Producten.
14.5     Vertrouwelijke bedrijf- en/of persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan voor een goede bedrijfsvoering is vereist dan wel wettelijk is toegestaan.
14.6     Zinger zal wettelijke verplichtingen tot het verstrekken van informatie over haar Klant naleven. Zinger waarborgt het telefoon- en telegraafgeheim, met inachtneming van de bij wet daarop bepaalde uitzonderingen. Zinger is gehouden om medewerking te verlenen aan volgens de wet bevoegd gegeven lasten tot aftappen.
14.7     De Klant is verplicht Zinger schriftelijk op de hoogte te stellen van enige wijziging in zijn bedrijf- en/of persoonsgegevens, waaronder begrepen wijzigingen in bedrijfsnaam, rechtsvorm, adres, telefoonnummer en bankgegevens. De Klant is aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het niet of niet tijdig doorgeven aan Zinger van de gewijzigde gegevens.

Artikel 15. Geheimhouding
15.1     Zinger en de Klant zullen te allen tijde geheimhouding betrachten van alle gegevens en informatie die zij omtrent elkaars bedrijf en bedrijfsprocessen en in het kader van deze overeenkomst hebben uitgewisseld / zullen uitwisselen en waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat die gegevens en informatie van vertrouwelijke aard zijn. Partijen zullen de informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
15.2     De in artikel 16.1 beschreven geheimhoudingsplicht zullen Partijen eveneens opleggen aan hun betrokken werknemers en aan door hen ingeschakelde derden.
15.3     De geheimhoudingsplicht blijft nog drie (3) jaar na beëindiging of afloop van de overeenkomst van kracht.

Artikel 16. Slotbepalingen
16.1     Op alle overeenkomsten die door Zinger worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2     Geschillen tussen Klant en Zinger over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst met betrekking tot door Zinger te leveren of geleverde diensten en/o Producten worden voorgelegd aan de bevoegde sector van de Rechtbank te Assen.
16.3     Zinger is bevoegd, in afwijking van het bepaalde in 16.2 om zich tot de rechter van de vestigingsplaats van de Klant te wenden.